24h Medische Assistentie
Nederlands

  Woordenboek

Wanneer volgende termen gebruikt worden op deze website of in de polisdocumenten hebben ze de volgende betekenis. Deze termen worden hieronder in het vet weergegeven.

Verzekerde
De natuurlijke personen met domicilie in de EU of Zwitserland vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Schadegeval
Dit is een onverwachte gebeurtenis, beschreven in het contract, die schade veroorzaakt en aanleiding geeft tot de betaling van een vergoeding door de verzekeraar.

Compensatie
De overeengekomen vergoedingen, in het kader van het verzekeringscontract.

Dekking
Verbintenis aangegaan door de verzekeraar waartoe deze zich verbindt een vergoeding te betalen aan de verzekerde of bepaalde diensten te organiseren wanneer een bepaalde schadeverwekkende gebeurtenis, beschreven in het contract, plaatsvindt.

Start van de waarborg
Het ogenblik waarop de overeengekomen waarborgen van de polis, in werking treden.

Eigen risico
Het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen bij een schadegeval. 

Uitsluiting
Definieert de gebeurtenissen en omstandigheden die niet verzekerd zijn. 

Algemene voorwaarden
Bevat alle bepalingen, van toepassing op alle polisen.

Waarborgen en uitsluitingen
Deze definiëren de verbintenissen aangegaan door de verzekeraar en de gebeurtenissen en omstandigheden die niet verzekerd zijn.

Verzekeringsnemer
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de verzekering onderschrijft.

Verzekeraar
AWP P&C S.A.- Belgian branch.

Polis
Het contract dat bestaat uit de algemene en bijzondere voorwaarden.

Premie
De premie is de prijs van de verzekeringsovereenkomst. Het is een bedrag dat de verzekeringsnemer betaalt waardoor hij de dekking van de overeengekomen waarborgen geniet.

Annulering
De annulering van het reiscontract door de reiziger omwille van een verzekerde reden beschreven in de algemene voorwaarden van het contract.

Territorialiteit
De plaats waar de dekking van het verzekeringscontract geldt.

______________________________________________

How can we help?

Miljoenen mensen vertrouwen op ons! Met 1 interventie elke 2 seconden is Allianz Assistance de wereldwijde leider op gebied van reisverzekeringen en reisbijstand. Dankzij een brede waaier aan producten voor individuen, koppels en families en ons wereldwijd netwerk van professionals die voor u 24/24u, 7/7d klaarstaan kunt u met een gerust hart op vakantie of zakenreis vertrekken.

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.