24h Medische Assistentie
Nederlands

Gebruiksvoorwaarden

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voorwaarden voor het gebruik van deze website

A.G.A. International S.A. - Belgian Branch (verder genoemd Allianz Global Assistance) kent het nodige belang toe aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van internetgebruikers die deze site bezoeken. De onderhavige gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de internetgebruiker te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonlijke gegevens en over de ingestelde beschermingsregels ten einde de vertrouwelijkheid van deze gegevens te vrijwaren.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Allianz Global Assistance

In deze tijd van nieuwe technologieën erkent Allianz Global Assistance het belang van het respecteren en de bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens die de internetgebruikers kunnen worden gevraagd ons mee te delen. Daarom verbindt Allianz Global Assistance zich ertoe die persoonlijke gegevens uiterst respectvol en discreet te verwerken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen.

Welke gegevens worden er verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

U bent vrij onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonlijke gegevens te verstrekken.

De internetgebruiker heeft de mogelijkheid ons emails toe te sturen via de website. Die boodschappen worden bezorgd aan de betreffende personen binnen Allianz Global Assistance, die er naar goed vermogen op zullen antwoorden.

Als u ervoor kiest ons persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, curriculum vitae of andere informatie waarvan u het nuttig acht ons te bezorgen, verwerken wij die gegevens op vertrouwelijke wijze overeenkomstig met de bepalingen van de onderhavige voorwaarden en de in België geldende wettelijke bepalingen.

Onder "verwerking" verstaat Allianz Global Assistance, iedere operatie of ieder geheel van operaties uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, het opslaan, het wijzigen, het wissen, het consulteren, het meedelen en het gebruiken.

"Vertrouwelijke" verwerking betekent dat Allianz Global Assistance de persoonlijke gegevens op vertrouwelijke wijze verwerkt overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften (wet van 8 december 1992, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Als u ons gegevens van persoonlijke aard verstrekt, nemen wij ze op in ons systeem en verwerken wij ze:

  • om te antwoorden op een verzoek van uw kant
  • met het oog op verbetering van de kwaliteit van onze diensten of informatie
  • om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten die wij implementeren   

Door ons gegevens van persoonlijke aard te verstrekken, verleent u ons de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

Uw recht op informatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Allianz Global Assistance, Zwaluwenstraat 2, te 1000 Brussel. Met al uw vragen betreffende de registratie van uw gegevens kunt u terecht op dit adres.

Voor meer algemene informatie kunt u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bij het ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (+32 2 542 72 00).

Uw recht op consultatie en rectificatie

Door middel van een schriftelijk gedateerd en ondertekend verzoek aan Allianz Global Assistance, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, kan een internetgebruiker die zijn identiteit vrijgeeft gratis bekomen dat de persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn eigen persoon hem schriftelijk worden toegezonden, en, in voorkomend geval, dat die gegevens worden aangepast als ze onjuist, onvolledig of niet relevant blijken te zijn.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van de computer van de internetgebruiker worden opgeslagen. Ze kunnen worden gebruikt door website-operatoren om de internetgebruikers te herkennen en hun gedrag op een site na te gaan. Allianz Global Assistance kan ertoe worden gebracht cookies te gebruiken om de aard van het verkeer en het gebruik van de website te evalueren en het ontwerp en de opmaak van de site te verbeteren. De gebruikte software stelt ons niet in staat persoonlijke identificatiegegevens op te halen.

Bericht van wijziging

Iedere verandering, wijziging of bijwerking van de algemene voorwaarden betreffende de verzameling, de verwerking of de verspreiding van persoonlijke gegevens wordt vermeld op deze pagina.

Sites van derden

De website kan links naar andere websites bevatten. Allianz Global Assistance is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze websites inzake de verwerking van persoonlijke gegevens noch voor de inhoud van die websites.

Bijzondere regels betreffende het internet

1. Bescherming van gegevens van persoonlijke aard
In het kader van een bijstands- en reisverzekering kan het noodzakelijk zijn gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen betreffende de verzekerde, afhankelijk van de verleende diensten.
In dergelijke gevallen worden alleen de noodzakelijke gegevens verzameld. Het gaat daarbij om gegevens die het mogelijk maken de risico’s te beoordelen, de verzekeringsdekking te beheren en de schadegevallen te behandelen.

Die persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt in het kader van het beheer van een verzoek om hulpverlening of een schadegeval dat de verzekerde heeft geformuleerd voor zichzelf of voor de personen die samen met hem reizen.

De werknemers van Allianz Global Assistance hebben toegang tot de ingezamelde persoonlijke gegevens. Deze toegang is echter strikt beperkt tot de werknemers die betrokken zijn bij de evaluatie van de risico’s, het beheer van de polissen of het beheer van de schadegevallen. Het gebruik van die gegevens is beperkt tot de uitvoering van hun functies in verband met de door Allianz Global Assistance verleende services.

Alle medische informatie wordt vertrouwelijk behandeld door de controlerende geneesheer van Allianz Global Assistance.

2. Hoe worden de verzamelde persoonlijke gegevens beveiligd?
Allianz Global Assistance neemt al de nodige maatregelen voor het garanderen van de veiligheid van de via deze website verzamelde persoonlijke gegevens en ter voorkoming van verlies, misbruik, onbevoegde verspreiding, wijziging of bekendmaking van die gegevens. Alle gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een database die specifiek ontworpen wordt voor het uitsluitende gebruik door Allianz Global  Assistance.

Bij het afsluiten van verzekeringspolissen worden de ingevoerde gegevens gecodeerd door server beveiligingssoftware alvorens ze ons worden toegezonden. Op die manier worden de persoonlijke gegevens beveiligd tegen eventuele onderschepping. Ten einde onze verplichtingen na te komen, volgen wij strikte veiligheidsprocedures bij het opslaan en verspreiden van persoonlijke gegevens ter voorkoming van onbevoegde toegang tot die gegevens.

3. Wachtwoord en toegangscode
De bevoorrechte gebruikers die een wachtwoord en een toegangscode werden toegekend verbinden zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter daarvan te bewaren. Ieder gebruik van een wachtwoord en toegangscode gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker aan wie ze werden toegekend. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van één van deze elementen, moet de gebruiker, Allianz Global  Assistance daar zo vlug mogelijk van op de hoogte brengen door middel van een aangetekende brief geadresseerd aan Allianz Global Assistance, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

1. Identificatie
A.G.A. International S.A. – Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, verzekeringsmaatschappij vergund onder codenummer 2769 om de takken 1, 2, 7, 16 en 18 te beoefenen – ondernemingsnummer: 0837.437.919. 

2. De site
Allianz Global Assistance bezit en beheert de website die bereikbaar is onder de url www.allianz-assistance.be (in de onderhavige voorwaarden "website" genoemd).

Door de website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker ("u" of "uw") gebonden te zijn door deze bepalingen en voorwaarden ("voorwaarden") die uw toegang tot en gebruik van de website bepalen.

3. Eigendom en gebruik van de inhoud van de site
3.1 Alle teksten, gegevens, diagrammen, tabellen, software, video’s, muziek, geluiden, tekeningen, foto’s, illustraties, modeltekeningen, namen, logo’s, geregistreerde merken, dienstmerken en eventueel ander materiaal op de website (de “inhoud”) alsook alle rechten behoren toe aan Allianz Global Assistance.

U mag de inhoud van de website opzoeken en weergeven op een computerscherm tablet of smartphone, verschillende pagina’s afdrukken op papier (die u echter niet mag fotokopiëren) en pagina’s in elektronisch formaat opslaan op een schijf (maar niet op een server of een ander op het netwerk aangesloten systeem) voor persoonlijk gebruik. De inhoud van de site mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, gedownload, gesignaleerd, verspreid of overgedragen op om het even welke andere wijze.

3.2 U aanvaardt geen enkel gedeelte van de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen, te gebruiken voor het maken van eigen werk noch voor enig ander doel dan uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

4. Frauduleus gebruik
4.1 U verbindt zich ertoe deze website uitsluitend te gebruiken voor geoorloofde doeleinden, zonder schending van de rechten die voortvloeien uit de onderhavige site, en zonder het gebruik van de website door een derde te schenden, verstoren of beperken.

Deze schendingen of beperkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, lasterlijk gedrag, lastigvallen, schadelijk of storend gedrag ten aanzien van om het even welke persoon, en het overdragen van obscene, pornografische of beledigende inhoud, of het verstoren van een dialoog op de website.

5. Intellectuele eigendom
5.1 De rechten
Alle reproductierechten, geregistreerde merken, rechten op de databases en alle andere rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom van de inhoud alsook alle elementen die kunnen bestaan binnen deze website blijven ten  allen tijde de eigendom van Allianz Global Assistance.

5.2 De al dan niet opgeslagen geregistreerde merken, de dienstrechten en de logo’s die op deze website worden gebruikt en getoond (“geregistreerde merken”) zijn de geregistreerde merken van Allianz Global Assistance.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als zijnde een impliciete of expliciete toestemming om gebruik te maken van één van de geregistreerde merken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Allianz Global Assistance.

De naam Allianz Global Assistance mag op geen enkele wijze worden gebruikt, noch eventuele reclame of mededeling met betrekking tot de inhoud, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Allianz Global Assistance.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De website en zijn inhoud worden zoals ze op dat moment beschikbaar zijn aangeboden. Allianz Global Assistance biedt geen enkele garantie betreffende de exactheid, de bijwerking, de volledigheid of de prestaties van de website en zijn inhoud noch betreffende de aangepastheid ervan aan specifieke behoeften. Alle impliciete garanties met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties inzake kwaliteitsniveau, aangepastheid aan specifieke behoeften, niet-schending, verenigbaarheid, veiligheid en exactheid, zijn uitgesloten van deze voorwaarden in zoverre ze wettelijk kunnen worden uitgesloten.

6.2 Allianz Global  Assistance kan in geen geval contractueel of op welke andere wijze dan ook aansprakelijk worden gesteld in geval van om het even welk verlies van gegevens of om het even welke derving van winst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirect of gevolgverlies, of eventuele schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik, in verband met het gebruik van deze website.

6.3 Allianz Global Assistance zorgt ervoor dat al de op deze website gepubliceerde inhoud correct is op het ogenblik van de publicatie. De inhoud wordt gepubliceerd ter informatie en is niet contractueel bindend. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard door of in naam van Allianz Global Assistance in geval van fouten, weglatingen of onjuistheden in de inhoud van deze website of van om het even welke website waarmee deze website verbonden is.

6.4 Allianz Global Assistance waarborgt niet dat de website en zijn inhoud ononderbroken beschikbaar zullen zijn noch vrij zijn van fouten of weglatingen, dat alle fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs.

7. Vertrouwelijkheid
Het bovengenoemde handvest met betrekking tot persoonlijke gegevens moet worden gelezen en goedgekeurd en vermeldt het type van informatie dat wordt verzameld wanneer u de website gebruikt alsook de opslag en het gebruik van de informatie overeenkomstig de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

8. Wijzigingen aan de voorwaarden
8.1  Allianz Global Assistance behoudt het recht voor om het even welk gedeelte van de website of van de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wanneer deze voorwaarden worden gewijzigd, publiceert Allianz Global  Assistance die wijzigingen op de website. In dat geval verklaart u zich akkoord met de gewijzigde voorwaarden door opnieuw gebruik te maken van de website.

9. Rechtspraak
9.1 De onderhavige voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

10. Onafhankelijkheid
Als één van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden wordt beschouwd als illegaal, nietig of ontoepasbaar krachtens de wetten van de staten of landen waarvoor deze voorwaarden bestemd zijn, en in zoverre ze illegaal, nietig of ontoepasbaar zijn krachtens de wetten van een staat of land, worden ze behandeld als zijnde nietig en worden ze geschrapt uit de onderhavige voorwaarden; al de andere bepalingen blijven volledig van kracht en worden verder toegepast in de betreffende staat of het betreffende land.

11. Geschillen
In geval van geschil hebben de onderhavige voorwaarden voorrang op eventuele andere, mondelinge of schriftelijke, akkoorden tussen de internetgebruiker en Allianz Global Assistance.

12. Overmacht
Allianz Global Assistance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de onderhavige voorwaarden in geval van overmacht.

13. Links
Allianz Global Assistance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid of de inhoud van een website van derden die toegankelijk is via deze website.

14. Download
Bepaalde dossiers die deel uitmaken van de inhoud van de website kunnen worden gedownload. Deze dossiers zijn onderworpen aan de onderhavige voorwaarden.

15. Verbintenis
Tijdens uw gebruik van de website kan Allianz Global Assistance ertoe worden gebracht u op uw eigen verzoek een prijs te bezorgen voor een verzekeringspolis. Die verzekeringsprijs is onderhevig aan de afsluiting van een contract en vormt op generlei wijze een akkoord of verbintenis tussen u en Allianz Global Assistance

______________________________________________

How can we help?

Miljoenen mensen vertrouwen op ons! Met 1 interventie elke 2 seconden is Allianz Assistance de wereldwijde leider op gebied van reisverzekeringen en reisbijstand. Dankzij een brede waaier aan producten voor individuen, koppels en families en ons wereldwijd netwerk van professionals die voor u 24/24u, 7/7d klaarstaan kunt u met een gerust hart op vakantie of zakenreis vertrekken.

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.